Verdieping > Gedachten rond overlijden > De uitvaart

De uitvaart


Printen

Terug naar Gedachten rond overlijden

Ik wil deze keer nader ingaan op de rouwdienst. Maar eerst iets zeggen over de rouwkaart. De medewerker van de uitvaartonderneming wil zo snel mogelijk de tekst voor de rouwkaart ontvangen, zodat de kaarten gedrukt en verzonden kunnen worden. Vaak is hierover niet van tevoren nagedacht. Meestal heeft ook de overledene geen wens dienaangaande achtergelaten. De uitvaartonderneming heeft echter altijd genoeg voorbeelden bij zich waaruit men een keus kan maken, zowel wat betreft de uitvoering als de tekst. Toch blijkt, zeker als men met meerderen hierover beslissen moet, de keuze niet zo eenvoudig. Daarom is het goed om hierover van tevoren na te denken. Men kan rouwadvertenties uit de krant bewaren als voorbeelden. Men kan nadenken over de vraag of men een tekst bovenaan de rouwkaart wil zetten, een bijbeltekst of een (deel van) een gedicht. Soms gaat men dan te rade bij de trouwbijbel van de overledene. U moet dan wel bedenken dat de tekst die daarin staat vaak nog uit de Statenvertaling is genomen. Ook is het goed om na te lezen in welke context deze tekst staat, om zich af te vragen of dit gedeelte wellicht een rol kan spelen in de rouwdienst. Vaak moet men lang nadenken over de inleidende zin. In een zin als 'Heden heeft de Here tot zich genomen...' zal lang niet iedereen zich kunnen herkennen. Toch wil men misschien duidelijk uitdrukking geven aan het geloof. Dat kan ook met zinnen als 'Van ons heengegaan en thuisgekomen bij God is...', of 'Bedroefd maar in het vertrouwen op Gods blijvende trouw geven wij u kennis van....' Wanneer u kaarten verstuurt, denkt u er dan aan om een kaart te sturen naar het kerkelijk bureau, de dominee en de ouderling of de sectiemedewerker.

Dan nu iets over de rouwdienst. U kunt deze houden in de kerk of in de aula van de begraafplaats of het crematorium. Als u de rouwdienst in de kerk wilt houden, neemt de begrafenisondernemer direct contact op met de koster, uiteraard na overleg gehad te hebben met de predikant. De koster kan zeggen of de kerk beschikbaar is en hij neemt contact op met onze organist. U kunt, als u dat wilt, dan tevens afspreken dat u bijvoorbeeld een half uur voordat de rouwdienst begint, gelegenheid wilt geven aan de mensen om van de overledene afscheid te nemen. Deze wordt dan opgebaard in de stiltehoek, met de vitrage enigszins toegesloten. Ook kunt u met de koster regelen dat u na afloop van de begrafenis in de grote zaal van de kerk gelegenheid wilt geven voor condoleance. Als de overledene lid is van de kerk, is het gebruik van de kerk gratis. Uiteraard zijn er wel kosten verbonden aan het gebruik van de zaal voor condoleance. Is de overledene geen lid van de kerk, dan worden er kosten berekend, zowel voor de zaal als voor het werk van de predikant. Het kerkelijk bureau kan u daar meer over vertellen.

Welke predikant benadert u voor de rouwdienst? In de regel is dat de wijkpredikant van de overledene. We zijn daar als predikanten in Hilversum nogal strikt in, ook bij trouwdiensten overigens. Van de wijkpredikant wordt immers ook de nazorg verwacht?

Wanneer u de predikant inlicht over het overlijden zal hij of zij direct een afspraak met u willen maken voor een bezoek, waarin dan tevens de rouwdienst kan worden voorbereid. Een enkele keer wordt wel eens gedacht, dat men kan volstaan met een telefonisch contact. Een zorgvuldige en waardige voorbereiding van de rouwdienst vraagt echter om persoonlijk contact, liefst van zoveel mogelijk direct betrokkenen, met de predikant.

Een rouwdienst volgt vaak deze orde van dienst:
Orgelspel
Woord van Welkom
Intochtslied
Gebed
Schriftlezing
Lied
Overdenking
Lied
Gebed
Dankwoord namens familie
Lied
Zegen.

Op de begraafplaats of, in het crematorium, bij de baar wordt dan na enkele inleidende woorden de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Onze Vader uitgesproken.

Maar het kan ook anders. Men kan op allerlei manieren zelf een inbreng hebben. Zo komt het nogal eens voor, dat de familie zelf de kist met de overledene de kerk in- en uitdraagt, dat men kaarsen aansteekt bij het begin, dat men gedichten voorleest of een in memoriam uitspreekt, dat men muziek maakt of een gebed uitspreekt. U kunt met de predikant uw wensen bespreken en die zal er zoveel mogelijk ruimte aan geven. Wanneer u wilt dat de organist bepaalde muziekstukken speelt of dat er liederen gezongen worden die niet in het liedboek staan dient er overleg met de organist plaats te vinden.
De predikant noteert alle gegevens en brengt ze bij de uitvaartmaatschappij die zorgdraagt voor vermenigvuldiging. Tenzij u het zelf wilt verzorgen.

Het is wellicht niet bekend, maar het is mogelijk om tijdens de rouwdienst in de kerk de maaltijd des Heren te vieren. Het Samen op weg Orgaan voor de Eredienst heeft hiervoor een orde van dienst gemaakt.

<vorige 1 2 [3] 4 5 volgende>